PULS: Vedligehold,Sletning, Deaktivering og nedlægning

Vedligehold af data i PULS
Forbedring af datakvaliteten på migrerede RBUer, målesteder skal ske ved at nye indberetninger opdaterer eksisterende værdier fra migreringen. I brugergrænsefladen sker det ved overskrivning, mens det i forhold til indberetning med trediepartsprodukter (Orbicon/OPUS og EnviDan/GIDAS) er et krav, at overførte data kan mappes op mod eksisterende RBUer, målesteder mm. i PULS.
Det påhviler altså 3. parts leverandøren, at nye data overføres med ”nøgler” til eksisterende registreringer i PULS (med mindre der er tale om tilkomne RBUer og/eller målesteder). Af samme grund tilbyder PULS, at trediepartsleverandøren kan hente de fornødne nøgler fra PULS via en WEB-service.


Sletning
Som hovedregel kan data ikke slettes i PULS. Årsagen er krav til historik i forhold til de miljødata, som skal bevares og sikres i PULS.
Der er gjort undtagelser i enkelttilfælde, hvor der er indsat større mængder af åbenbart forkerte data. Regler og rettigheder i forbindelse med den slags ad-hoc sletning/deaktivering er under overvejelse.

Deaktivering
Deaktivering af data medfører, at de pågældende data ikke vil kunne hentes eller på anden måde bruges i PULS; hver tabel inkluderer feltet AktivIndikator, som styrer dette. Det er som udgangspunkt ikke muligt at deaktivere data gennem Web-servicen, dog er der nogle få undtagelser. En punktkilde med tilhørende målesteder, kloakoplande osv. kan du således ikke deaktivere.
Deaktivering har alene til formål, at du kan fjerne umiddelbare fejloprettelser i brugergrænsefladen. Deaktivering af RBU med underliggende registreringer på f.eks. et målested vil fortsat ikke være muligt.

Nedlægning
Nedlægning er kun aktuelt i forbindelse med punktkilder; hvis en punktkildes "Nedlagt Dato" er udfyldt, vil punktkilden ikke være synlig på Danmarks Arealinformation, men punktkilden vil være tilgængelig i PULS.

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

0 Kommentarer

Artiklen er lukket for kommentarer.