Naturappl: Valg af indsamlingsformål ved inddatering af naturdata

 

Indsamlingsformåle optræder som et obligatorisk felt, der skal udfyldes ved oprettelse af alle typer aktiviteter i Naturdatabasen. 

Feltet findes i afsnittet Stamdata for samtlige indtastningsformularer i NaturAppl og skal altid være udfyldt før det kan lade sig gøre at indlevere registreringen til Naturdatabasen.

 

Formål

Mærkning af en registrering med indsamlingsformål er indført for at gøre det muligt for rådgivningsfirmaer, universiteter, organisationer mm. at lagre data i Naturdatabasen, hvor registreringerne er indsamlet efter samme tekniske anvisninger, som myndighederne arbejder efter. Indsamlingsformål angiver således om data tilhører en af de programsatte overvågningsaktiviteter, der danner grundlag for lovophængt afrapportering, planlægning og administration.

Indleveringen af data på de forskellige indtastningsformularer i NaturAppl er styret af brugerens tildelte rolle i systemet. Når du har fået tildelt rollen der skal bruges af firmaer, universiteter, organisationer mm. - miljoe_natur_ekstern, har duadgang til at indlevere data på alle indtastningsformularer i NaturAppl.

Formålsmærkningen giver adgang til, at indtastningsformularer nu kan mærkes i forhold til hvilken sammenhæng data er indsamlet.  Et rådgivningsfirma fx vil kunne benytte samme standardiserede metode og indtastningsformular, som der anvendes, når Statens naturmedarbejdere fx kortlægger habitatnatur i NOVANA-programmet.

 

Valg af indsamlingsformål:

NOVANA

”NOVANA” vælges kun som indsamlingsformål, hvis den pågældende registrering vedrører en aktivitet under statens NOVANA-program, er indsamlet efter en gældende teknisk anvisning og er omfattet af kvalitetssikring efter datateknisk anvisning. Dette indsamlingsformål kan vælges af statens naturmedarbejdere, DCE samt konsulenter, der har kontrakt med en statslig enhed eller DCE om en NOVANA-opgave. Løsfund, der registreres i forbindelse med en NOVANA-opgave formålsmærkes med ”Andre registreringer”.

Kommunal besigtigelse

Myndighedsregistreringer, der foretages i forbindelse med naturbeskyttelseslovens § 3 af kommunale naturmedarbejdere eller disses konsulenter ifølge gældende tekniske anvisning, formålsmærkes med ”Kommunale besigtigelser”.

VVM-analyse

Naturregistreringer indsamlet i forbindelse med VVM-undersøgelser/-screeninger (vurdering af virkning på miljøet) mærkes med ”VVM-analyse”. Registreringerne skal være indsamlet efter en af metoderne beskrevet i gældende tekniske anvisninger til kommunale § 3-besigtigelser, DAVANO, kortlægning af levesteder eller NOVANA. Alternativt kan der registreres enkeltfund af arter (aktivitetstypen ”artsfund”), som ikke er tilknyttet en teknisk anvisning.

LIFE-projekt m.m.

Ved naturgenopretning som hører under et EU-finansieret LIFE-projekt er der krav om effektovervågning af forskellige tiltag. Sådanne registreringer mærkes med ”LIFE-projekt m.m.”. Andre lokale projektdata som basisregistrering ved plejetiltag og lignende afgrænsede projektundersøgelser, der ikke har direkte lovmæssigt ophæng til planlægning og sagsbehandling hører ligeledes til dette indsamlingsformål. Registreringerne skal være indsamlet efter en af metoderne beskrevet i gældende tekniske anvisninger til kommunale § 3-besigtigelser, DAVANO, kortlægning af levesteder eller NOVANA. Alternativt kan der registreres enkeltfund af arter (aktivitetstypen ”artsfund”), som ikke er tilknyttet en teknisk anvisning.

Andre myndighedsdata

Myndighedsdata, der har en vis vægt som administrationsgrundlag i lovmæssig sagsbehandling, og som ikke er omfattet af kommunale besigtigelser, DEVANO eller NOVANA, mærkes med ”Andre myndighedsdata”. Statens § 3-besigtigelser på egne arealer er et eksempel på denne type. Registreringer skal være indsamlet i henhold til en gældende teknisk anvisning til det specifikke formål.

Øvrige data

Naturdata, der hverken er knyttet til et egentligt projekt eller kan betragtes som myndighedsdata, mærkes med ”Øvrige data”. Enkeltregistreringer af arter vil fx høre til denne kategori, uanset hvem der er ansvarlig. Dette indsamlingsformål kan benyttes i sammenhæng med alle aktivitetstyper.

Vigtigt! Det skal pointeres, at det altid er vigtigt at sikre, at det kun er valide data, der indleveres til Naturdatabasen. Formålsmærkningen kan ikke bruges til at angive kvalitetssikringsniveau eller data, man er lidt usikker på.

 

Roller med adgang til de forskellige indsamlingsformål

Afhængigt af hvilken rolle den enkelte bruger har til systemet, er der følgende valgmuligheder af indsamlingsformål:

 

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

0 Kommentarer

Artiklen er lukket for kommentarer.