NaturAppl: Tilstandsberegning af aktiviteter i Naturdatabasen

 

I Naturdatabasen, udføres der automatisk tilstandsberegning på aktiviteter, der indleveres med NaturAppl.
Der kan således være kommunale besigtigelsesregistreringer fra før ibrugtagningen af NaturAppl i januar 2013, hvor der ikke er beregnet tilstand.

Tilstandsberegningsservicen er kun opsat til at udregnes for følgende program- og aktivitetstyper og deri kun specificerede naturtyper:

§3-Besigtigelser
Aktivitetstyper: §-Besigtigelser (Alle naturtyper 2010-). Tilstandberegning bliver beregnet for nedenstående naturtyper:

1300:Strandenge, Strandsumpe (Hovednaturtype)
1301:Strandeng
1302: Strandsump
1310: Enårig strandengsvegetation
1320: Vadegræssamfund
1330: Strandeng
2100: Strandklit (Hovednaturtype)
2000: Klit
2101: Hvid klit
2102: Grå-/ Grøn klit
2103: Klithede
2104: Kystnært krat
2110: Forkilt
2120: Hvid klit
2130: Grå/grøn klit
2140: Klithede
2160: Havtornklit
2170: Grårisklit
2190: Klitavning
4000: Hede (Hovednaturtype)
2310: Visse-indlandsklit
2320: Revling-indlandskilt
2330: Græs-indlandsklit
4000: Hede (undernaturtype)
4001: Våd hede
4002: Tør hede
4003: Hedekrat
4010: Våd hede
4030: Tør hede
5130: Enekrat
6200: Overdrev (Hovednaturtype)
6120: Tør overdrev på kalkholdigt sand
6200: Overdrev (undernaturtype)
6201: Kalkoverdrev
6202: Surt overdrev
6203: Tørt overdrev
6210: Kalkoverdrev
6230: Surt overdrev
6400: Ferskeng (Hovednaturtype)
6400: Ferskeng (Undernaturtype)
6401: Næringsfattig eng
6402: Natureng
6403: Kultureng
6410: Tidsvis våd eng
6430: Urtebræmme
7000: Mose og kær (Hovednaturtype)
2190: Klitavning
4010: Våd hede
6430: Urtebræmme
7000: Mose og kær (undernaturtype)
7001: Højmose
7002: Hængesæk
7003: Fattigkær
7004: Kildevæld
7005: Rigkær
7006: Højstaude-/rørsump
7007: Fugtig krat
7110: Højmose
7120: Nedbrudt højmose
7140: Hængesæk
7150: Tørvelavning
7210: Avneknippemose
7220: Kildevæld
7230: Rigkær
7100: Næreingsfattige, sure moser 
7200: Kalkrige moser


Devano kortlægning
Aktivitetstyper: Skovnaturtyper og Terrestriske habitatnaturtyper (2011-)
Der udregnes naturtilstand for flg. naturtyper:
1210 Strandvold med enårige planter
1220 strandvold med flerårige planter
1230 Kystklint/ klippe
1310 Enårige Strandengsvegetation
1320 Vadegræssamfund
1330 Strandeng
1340 Indlandssalteng
2110 Forklit
2120 Hvid Klit
2130 Grå/ grøn klit
2140 Klithede
2160 Havtornklit
2170 Grårisklit
2190 Klitlavning
2250 Enebærklit
2310 Visse- indlandsklit 
2320 Revling-indlandsklit
2330 Græs-indlandsklit
4010 Våd hede
4030 Tør hede
5130 Enekrat
6120 Tørt kalksandsoverdrev
6210 Kalkoverdrev
6230 Surt overdrev
6410 Tidvis våd eng
7110 Aktiv højmose
7120 Nedbrudt højmose
7140 Hængesæk
7150 Tørvelavning
7210 Avneknippemose
7220 Kildevæld
7230 Rigkær
8220 Vegetation i sprækker på siliciumholdige klippeskråninger
8230 Vegetation i sprækker på siliciumholdige klippeskråninger med pionervegetation med Sedo-Scleranthion eller Sedo albi-Veronicion dillenii

 

Find vejledninger om natur

 

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

0 Kommentarer

Artiklen er lukket for kommentarer.